Handelsbetingelser

Her finder du vores handelsbetingelser for både rådgivning, Ledoc og kurser

Handelsbetingelser

GRUNDLAGET FOR LEKONS ARBEJDE

Kunden forpligter sig til at stille de ressourcer og oplysninger til rådighed, der er nødvendige for at gennemføre opgaven inden for aftalen.

FORSINKELSER

Lekon har ikke ansvar for forsinkelser, der skyldes andre leverandører eller kundens øvrige forhold. Heller ikke forsinkelser, der skyldes force majeure eller ydre omstændigheder, som Lekon ikke er herre over.

OPHAVSRET/VIDEN/EJENDOMSRET

Kunden har ejendomsret til det færdige og købte produkt. Ophavsretten tilhører Lekon.

Når opgaven er afsluttet eller samarbejdet ophører, er Lekon forpligtet til at tilbagelevere eller destruere alt materiale, der er udleveret af kunden.

Kunden er ansvarlig for at det arbejde, kunden har bedt Lekon om at udføre, ikke krænker tredjemands rettigheder. Kunden er ansvarlig for at sikre eventuelle rettigheder, som opgaven måtte kræve.

Data kan ikke indgå i forbindelse med Lekons eventuelle rekonstruktion, konkursbehandling, tvangsopløsning eller lignende. Kurator, bobestyrer eller anden fuldmægtig skal derfor, uden ugrundet ophold, sikre at kunders data udleveres til kunden.

 

BRUGSRET

Denne aftale giver kunden brugsret til udleverede systemer og materialer.

Kunden må ikke under nogen form sælge, overdrage eller lade materialer, formularer, eftersynslister eller relateret materiale overgå til tredjemand, medmindre der er særskilt skriftlig aftale herom.

 

PRISER OG BETALING

Lekons priser vil fremgå ved bestilling. Enkelt-opgaver afregnes til gældende takst. Priser og takster oplyses ved henvendelse til Lekon.

Lekons priser reguleres 1 gang årligt til årsskiftet ifølge nettoprisindekset, dog minimum 3%.

Priserne på vores kurser er angivet under de enkelte kurser. Priserne dækker alle udgifter til kursusdeltagelse.

Priser på virksomhedstilpassede kurser afhænger af en konkret vurdering af behovet. Kontakt da Lekon Rådgivning og få et tilbud.

Kørsel i forbindelse med virksomhedstilpassede kurser beregnes fra vores hovedkontor Penselstrøget 30, 4000 Roskilde, men kan efter særlig aftale beregnes fra den tætteste af vores adresser i hhv. Roskilde/Kolding/Aalborg, afhængig af instruktørbehov og instruktørens fysiske tilhørsforhold.

Lekons betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato, medmindre andet aftales forud for fakturering.

Ved for sen betaling påregnes rente 1,5% pr. påbegyndt måned, som tilskrives løbende, gebyr for påmindelse tilskrives med kr. 100,- pr. påmindelse.

Forgæves kørsel til indgået aftale faktureres efter time- og kilometer-forbrug til Lekons gældende takster. Ved aflysning af planlagt møde mindre end 5 arbejdsdage før mødestart vil Lekon forbeholde sig ret til at fakturere aflysningsgebyr på den i forvejen aftalte pris.

Alle beløb er i danske kroner og er anført ekskl. moms. 

IKRAFTTRÆDELSE

Aftalen træder i kraft ved accept af aftalen. Betingelserne og aftalen anses ligeledes for accepteret ved betaling af faktura for ydelsen.

OPSIGELSE

Lekons vedligeholdelsesaftale er en løbende aftale, der faktureres for 12 måneder ad gangen, aftalen fortsætter indtil opsigelse. Begge parter har 6 måneders opsigelse ved udgangen af en måned. Ved misligholdelse af aftalen kan denne opsiges uden varsel.

TAVSHEDSPLIGT/HEMMELIGHOLDELSE

Lekon har tavshedspligt omkring alt, hvad de erfarer om kunden under udførelse af opgaven, med mindre der er tale om forhold, der skal bringes til tredjemands kendskab. Tavshedspligten gælder også efter Lekon har færdiggjort opgaven for kunden.

I tilfælde hvor udførelsen af opgaven påkræver, at Lekon agerer relæstation mellem kunden og 3. part, eksempelvis kontrolinstans, kan Lekon ikke drages til ansvar for evt. forsendelse af fortrolige/følsomme data.

MISLIGHOLDELSE

Hvis en af parterne misligholder denne aftale, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen uden varsel. Den part, der misligholder aftalen, er forpligtet til at betale erstatning til den anden part efter dansk rets almindelige regler. Som misligholdelse betragtes bl.a. kundens manglende betaling på de aftalte tidspunkter.

ERSTATNINGSANSVAR

Hvis kunden, uden at der foreligger misligholdelse fra Lekons side, afbryder samarbejdet, er kunden forpligtet til at betale det aftalte honorar, selvom Lekon, på grund af afbrydelsen, ikke færdiggør arbejdet.

Lekons erstatningsansvar kan maksimalt udgøre et beløb, der svarer til det aftalte honorar. I et erstatningskrav fratrækkes udbetalt honorar for allerede afsluttede delopgaver. Lekon kan ikke gøres ansvarlig for følgetab eller indirekte tab, herunder tab på grund af produktionsstop, mistede data eller erstatningskrav fra kundens aftagere.

Lekon fraskriver sig ansvar for driftstab som følge af rådgivning. Lekon dækker ikke bøder men alene konstaterede tab. Lekons ansvarsdækning er begrænset til kr. 500.000 pr. år.

TVISTER

Hvis denne aftale giver anledning til uenighed mellem parterne, skal disse søges løst i mindelighed. Hvis en mindelig løsning ikke kan opnås, afgøres uenighederne efter dansk ret, idet Roskilde Byret er aftalt som værneting.

SPECIELT I FORHOLD TIL LEDOC

Sikkerhed, backup og opdatering

Ledoc er internetbaseret og fungerer kun med adgang til internet. Kunden har selv ansvar for at sikre sig i forhold til internet. Det er kundens ansvar, at adgangskoder til Ledoc ikke kan benyttes af uvedkommende.

Der tages backup af alle data dagligt. Indtastede data opbevares i 5 år, dog kun så længe kunden har aftale med Lekon. Lekon opdaterer løbende Ledoc, hvilket kan medføre midlertidig lukning af Ledoc.

Ejendoms- og ophavsret til system og tilgængelige materialer i systemet tilhører Lekon. Kunden har ejendomsret til sine egne oplysninger i systemet. Data kan derfor ikke indgå i forbindelse med Lekons eventuelle rekonstruktion, konkursbehandling, tvangsopløsning eller lignende. Kurator, bobestyrer eller anden fuldmægtig skal derfor, uden ugrundet ophold, sikre at kunders data udleveres til kunden.

Lekon forbeholder sig ret til at fakturere til gældende timesats ved genopretning af data, som er tabt af kunden som følge af eget arbejde.

Personfølsomme data, kunden opretter i systemet, er yderligere kundens ejendomsret. Det er derfor også kundens ansvar, at disse data håndteres i henhold til gældende lovgivning.

Derudover henvises til Ledoc databehandleraftale

Ophør af Ledoc licensaftale

Ved ophør af aftalen vil kundens adgang, til benyttelse af Ledoc blive afbrudt pr. ophørsdagen. Uanset årsagen til ophør af denne aftale, kan kunden på anmodning efter regning få udleveret udskrifter eller filer med de oplysninger kunden har lagt ind i Ledoc. Dette er muligt i 30 dage efter aftalens ophør. Ejerskabet overgår til Lekon ved manglende betaling.

SPECIELT I FORHOLD TIL KURSER

Alle kurser

Lekon Rådgivning ApS leverer alene kurser Business-to-Business, i samarbejde med E Akademi.

Du kan tilmelde dig ved at foretage en elektronisk tilmelding under det enkelte kursus. Her vil du får muligheden for, at tilmelde én eller flere personer. Efter tilmelding fremsendes automatisk faktura til den oplyste e-mailadresse. Lekon Rådgivning ApS og E Akademi kan ikke stilles til ansvar, såfremt der er anført forkerte kontaktoplysninger ved tilmeldingen.

Virksomheden skal sikre sig, at meddelelser fra Lekon Rådgivning ApS og E Akademi accepteres af mailservere og således ikke ender i spampost.

Aflysning/fortrydelse

Deltageren kan omkostningsfrit aflyse deltagelse i kursus indtil 3 uger før kursusstart. Derefter og indtil 7 dage før kursusstart betales 50 % af kursusgebyret. Herefter betales fuldt kursusgebyr. Der kan ved specielle arrangementer være andre betingelser, disse vil altid tydeligt fremgå ved tilmelding.

Enhver aflysning skal ske skriftligt på mailadressen kursus@lekon.dk eller ved elektronisk framelding på kurset.

Lekon Rådgivning ApS udsender mødebrev/aflysning til deltagere via mail forud for kurset. 

E-learning kurser

Tilmelding er bindende og kan ikke fortrydes uanset om kurset er påbegyndt eller ej. Adgangsoplysninger er personlige og gælder kun for 1 person. Kursisten får ved tilmelding adgang til kursusmaterialet i tre måneder.

Ved glemt adgangskode kan den nulstilles via eakademi.plan2learn.dk.

Kursusbevis kan udskrives ved kursets beståelse og downloades via eakademi.plan2learn.dk. Kursusbeviset sendes også pr. mail til den ved oprettelse angivne mailadresse.

Yderligere kursusadministration på kundens forespørgsel kan pålægges gebyr – i disse tilfælde vil kunden altid blive oplyst om dette forinden.

Vi tilbyder prisgaranti på vores e-learning kurser. Læs mere om prisgaranti HER.