Indbrudsalarmanlæg

Vi hjælper dig frem til certificering på AIA-området.

INDBRUDSALARMANLÆG (AIA)

VIL DU OGSÅ CERTIFICERES INDEN FOR AIA, SÅ DU KAN TILBYDE DINE KUNDER INDBRUDSALARMANLÆG, DER LEVER OP TIL KVALITETSKRAVENE?

Hos Lekon gør vi certificeringsprocessen enkel. Vi hjælper dig med at implementere et ISO 9001 ledelsessystem fra bunden eller opgradere dit nuværende KLS, så din virksomhed opfylder kravene på området.

John Warni Hansen

Kvalitetskonsulent

Indhold

HVAD ER ET AIA-ANLÆG?

Et AIA-anlæg kan registrere uønsket indtrængen og alarmere om dette. 

Indbrudsalarmanlægget har til formål at registrere, hvis en person trænger ind i en bygning eller på et område, der er elektronisk overvåget af anlægget og på den måde afbryde den uønskede person i sit foretagne.

DIT UDBYTTE VED EN AIA-CERTIFICERING

Bevis på at din virksomhed lever op til kravene på området

Du kan dokumentere, at din virksomhed leverer anlæg, som lever op til kravene på området, og at kunden kan have tillid til produktet

nYE FORRETNINGSMULIGHEDER

Certificeringen fungerer som et kvalitetsbevis, og mange kunder stiller krav til, at deres AIA-leverandør er certificeret

Forspring til ikke-certificerede konkurrenter

Som certificeret virksomhed vil du få et stort forspring til ikke-certificerede konkurrenter på AIA-området

SÅDAN HJÆLPER VI DIN VIRKSOMHED FREM TIL AIA-CERTIFICERING

Vi udarbejder et kvalitetsledelsessystem (ISO 9001) hjælper vi dig gennem hele processen; fra systemimplementering til certificering. Vores hyppigst anvendte arbejdsmetode følger nedenstående arbejdsgang:

1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, instruktioner og skemaer

3. Aflevering af system

Gennemgang af system og undervisning i brug

5. Audit af system

Vi sikrer at systemet er korrekt implementeret og udarbejder en handlingsplan på baggrund af auditen

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

Håndbog og procedurer

4. Systemgodkendelse

Vi hjælper med ansøgningen og sender systemet til godkendelse

1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, instruktioner og skemaer

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

Håndbog og procedurer

3. Aflevering af system

Gennemgang af system og undervisning i brug

4. systemgodkendelse

Vi hjælper med ansøgningen og sender systemet til godkendelse

5. Audit af system

Vi sikrer at systemet er korrekt implementeret og udarbejder en handlingsplan på baggrund af auditen

FAQ

Få nemt og hurtigt svar på hyppigt stillede spørgsmål vedrørende AIA-certificering.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål eller har du brug for hjælp, er vi altid klar til at hjælpe dig.

Kontakt

Åbningstider: Man-Fre 08:00 - 16:00

Når din virksomhed vil AIA-certificeres, skal virksomheden have implementeret et kvalitetsledelsessystem (ISO 9001). Derudover skal følgende krav opfyldes:  

 • Virksomheden skal stille både medarbejdere og dokumentation til rådighed, i forbindelse med at certificeringsorganet udfører audits
 • Virksomheden skal være CVR-registreret eller være registreret i lignende registre i de øvrige EU/EØS-lande og have fast driftssted inden for EU eller EØS
 • Virksomheden må ikke være under henholdsvis rekonstruktion eller konkursbehandling, ligesom der ikke må være søgt om frivillig kreditorordning
 • Virksomheden skal holde certificeringsorganet underrettet om, hvem der tegner virksomheden juridisk i henhold til denne kravspecifikation
 • Al kommunikation virksomheden, kunder og certificeringsorganer imellem skal kunne foregå på dansk
 • Signaler af alle typer AIA-anlæg, udført i henhold til denne kravspecifikation, skal overføres til en af Rigspolitiet godkendt kontrolcentral
 • Virksomheden har ansvaret for, at relevante medarbejdere opfylder uddannelseskravene beskrevet herunder

Med henblik på at sikre, at virksomheden har de rette kompetencer i forbindelse med salg, projektering, installation og servicering af AIA-anlæg, skal der i virksomheden være fastansat minimum én medarbejder, der arbejder mindst 30 timer om ugen i den pågældende virksomhed, og som har bestået følgende eller tilsvarende uddannelse/kurser:

a) AIA Installation (44038)

b) AIA, Design af anlæg (44039)

c) AIA, Objekt- og perimetersikring (44043+44044)

d) AIA, Opsætning af adresserbare AIA-anlæg

e) Projektering (44753)

eller:

f) Uddannelse som diplom- eller civilingeniør i relevant retning

g) Projektering (44753)

eller:

h) El-installatør

i) Projektering (44753)

eller:

 • For elektrikere, med svendebrev udstedt efter august 2015, med uddannelsesmodul 1.15, AIA og TV-overvågning anses kravene a og b for opfyldt.
 • For låsesmede, med svendebrev udstedt efter 2008, anses kravene a og b for opfyldt. 

Ud over ovenstående skal følgende overholdes:

 • Hvis der opstår afvigelser vedrørende medarbejderkvalifikationer, skal virksomheden reetablere kompetencerne inden for seks måneder
 • Medarbejdere, der installerer, programmerer og idriftsætter AIA-anlæg, skal opfylde kravene beskrevet i punkt a og b
 • Virksomheden skal sikre, at de ansatte sælgere af AIA-anlæg har dokumenteret kendskab til AIA-anlæg og de krav, der fremgår af kravspecifikationerne på området
 • De medarbejdere, der foretager installation af eller service på AIA-anlæg, skal hvert år gennemgå 15 timers brancherelevant efteruddannelse inden for et eller flere af de fagområder, virksomheden er certificeret inden for
 • Alle ansatte i AIA-virksomheden, der sælger, projekterer, installerer eller servicerer AIA-anlæg, samt administrativt personale med adgang til følsomme kundedata og koder eller lign., skal kunne fremvise en straffeattest, der er højest et år gammel og uden tilføjelser, der begrunder fare for misbrug af stillingen
 •  
Læs hvordan vi i Lekon arbejder med verdensmål

Ønsker din virksomhed at bidrage til FN's 17 verdensmål?

– eller gør I det allerede uden at tænke nærmere over det? 

Din virksomheds kvalitetsledelsessystem er et oplagt værktøj til at sikre en bæredygtig udvikling.

Er du nysgerrig på, hvordan verdensmålene kan sættes i spil i din virksomhed?