Lekon Mobil logo

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser og LEDOC-databehandleraftale

×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke indlæse bruger med id: 711

Handelsbetingelser

 

Grundlaget for Lekons arbejde

Kunden forpligter sig til at stille de ressourcer og oplysninger til rådighed, der er nødvendige for at gennemføre opgaven inden for aftalen.

 

Forsinkelser

Lekon har ikke ansvar for forsinkelser, der skyldes andre leverandører eller kundens øvrige forhold heller ikke forsinkelser, der skyldes force majeure eller ydre omstændigheder, som Lekon ikke er herre over.

                                                    

Ophavsret/viden/ejendomsret

Kunden har ejendomsret til det færdige og købte produkt. Ophavsretten tilhører Lekon.

Når opgaven er afsluttet eller samarbejdet ophører, er Lekon forpligtet til at tilbagelevere eller destruere alt materiale, der er udleveret af kunden.

Kunden er ansvarlig for, at det arbejde, kunden har bedt Lekon om at udføre, ikke krænker tredjemands rettigheder. Kunden er ansvarlig for at sikre eventuelle rettigheder, som opgaven måtte kræve.

Data kan ikke indgå i forbindelse med Lekons eventuelle rekonstruktion, konkursbehandling, tvangsopløsning eller lignende. Kurator, bobestyrer eller anden fuldmægtig skal derfor, uden ugrundet ophold, sikre at kunders data udleveres til kunden.

 

Brugsret

Denne aftale giver kunden brugsret til udleverede systemer og materialer.

Kunden må ikke under nogen form sælge, overdrage eller lade materialer, formularer, eftersynslister eller relateret materiale overgå til tredjemand, medmindre der er særskilt skriftlig aftale herom.

 

Priser og betaling

Lekons priser vil fremgå ved bestilling. Enkelt-opgaver afregnes til gældende takst. Priser og takster oplyses ved henvendelse til Lekon.

Lekons priser reguleres 1 gang årligt til årsskiftet ifølge nettoprisindekset, dog minimum 1,5%.

Priserne på vores kurser er angivet under de enkelte kurser. Priserne dækker alle udgifter til kursusdeltagelse.

Priser på virksomhedstilpassede kurser afhænger af en konkret vurdering af behovet. Kontakt da Lekon Rådgivning og få et tilbud.

Kørsel i forbindelse med virksomhedstilpassede kurser beregnes fra vores hovedkontor Penselstrøget 30, 4000 Roskilde, men kan efter særlig aftale beregnes fra den tætteste af vores adresser i hhv. Roskilde/Kolding/Aalborg, afhængig af instruktørbehov og instruktørens fysiske tilhørsforhold.

Lekons betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato, medmindre andet aftales forud for fakturering.

Ved for sen betaling påregnes rente 1,5% pr. påbegyndt måned, som tilskrives løbende, gebyr for påmindelse tilskrives med kr. 100,- pr. påmindelse.

Forgæves kørsel til indgået aftale faktureres efter time- og kilometer-forbrug til Lekons gældende takster. Ved aflysning af planlagt møde mindre end 24 timer før mødestart, vil Lekon forbeholde sig ret til at fakturere aflysning-gebyr på timesatsen for de af konsulenten afsatte timer.

Alle beløb er i danske kroner og er anført ekskl. moms. 

 

ikrafttrædelse

Aftalen træder ikraft ved accept af aftalen. Betingelserne og aftalen anses ligeledes for accepteret ved betaling af faktura for ydelsen.

 

OPSIGELSE

Lekons vedligeholdelsesaftale er en løbende aftale, der faktureres for 12 måneder ad gangen, aftalen fortsætter indtil opsigelse. Begge parter har 3 måneders opsigelse ved udgangen af en måned. Ved misligholdelse af aftalen kan denne opsiges uden varsel.

 

Tavshedspligt/hemmeligholdelse

Lekon har tavshedspligt omkring alt, hvad de erfarer om kunden under udførelse af opgaven, med mindre der er tale om forhold, der skal bringes til tredjemands kendskab. Tavshedspligten gælder også efter Lekon har færdiggjort opgaven for kunden.

 

Misligholdelse

Hvis en af parterne misligholder denne aftale, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen uden varsel. Den part, der misligholder aftalen, er forpligtet til at betale erstatning til den anden part efter dansk rets almindelige regler. Som misligholdelse betragtes bl.a. kundens manglende betaling på de aftalte tidspunkter.

 

Erstatningsansvar

Hvis kunden, uden at der foreligger misligholdelse fra Lekons side, afbryder samarbejdet, er kunden forpligtet til at betale det aftalte honorar, selvom Lekon, på grund af afbrydelsen, ikke færdiggør arbejdet.

Lekons erstatningsansvar kan maksimalt udgøre et beløb, der svarer til det aftalte honorar. I et erstatningskrav fratrækkes udbetalt honorar for allerede afsluttede delopgaver. Lekon kan ikke gøres ansvarlig for følgetab eller indirekte tab, herunder tab på grund af produktionsstop, mistede data eller erstatningskrav fra kundens aftagere.

Lekon fraskriver sig ansvar for driftstab som følge af rådgivning. Lekon dækker ikke bøder men alene konstaterede tab. Lekons ansvarsdækning er begrænset til kr. 500.000 pr. år.

 

Tvister

Hvis denne aftale giver anledning til uenighed mellem parterne, skal disse søges løst i mindelighed. Hvis en mindelig løsning ikke kan opnås, afgøres uenighederne efter dansk ret, idet Roskilde Byret er aftalt som værneting.

 

Specielt i forhold til Ledoc

Sikkerhed, backup og opdatering

Ledoc er internetbaseret og fungerer kun med adgang til internet. Kunden har selv ansvar for at sikre sig i forhold til internet. Det er kundens ansvar, at adgangskoder til Ledoc ikke kan benyttes af uvedkommende.

Der tages backup af alle data dagligt. Indtastede data opbevares i 5 år, dog kun så længe kunden har aftale med Lekon. Lekon opdaterer løbende Ledoc, hvilket kan medføre midlertidig lukning af Ledoc.

Ejendoms- og ophavsret til system og tilgængelige materialer i systemet tilhører Lekon. Kunden har ejendomsret til sine egne oplysninger i systemet. Data kan derfor ikke indgå i forbindelse med Lekons eventuelle rekonstruktion, konkursbehandling, tvangsopløsning eller lignende. Kurator, bobestyrer eller anden fuldmægtig skal derfor, uden ugrundet ophold, sikre at kunders data udleveres til kunden.

Lekon forbeholder sig ret til at fakturere til gældende timesats ved genopretning af data, som er tabt af kunden som følge af eget arbejde.

Ophør af Ledoc licensaftale

Ved ophør af aftalen vil kundens adgang, til benyttelse af Ledoc blive afbrudt pr. ophørsdagen. Uanset årsagen til ophør af denne aftale, kan kunden på anmodning efter regning få udleveret udskrifter eller filer med de oplysninger kunden har lagt ind i Ledoc. Dette er muligt i 30 dage efter aftalens ophør. Ejerskabet overfår til Lekon ved manglende betaling.

 

SPECIELT I FORHOLD TIL KURSER

Alle kurser

Lekon Rådgivning ApS leverer alene kurser Business-to-Business, i samarbejde med E Akademi.

Du kan tilmelde dig ved at foretage en elektronisk tilmelding under det enkelte kursus. Her vil du får muligheden for, at tilmelde én eller flere personer. Efter tilmelding fremsendes automatisk faktura til den oplyste e-mailadresse. Lekon Rådgivning ApS og E Akademi kan ikke stilles til ansvar, såfremt der er anført forkerte kontaktoplysninger ved tilmeldingen.

Virksomheden skal sikre sig, at meddelelser fra Lekon Rådgivning ApS og E Akademi accepteres af mailservere og således ikke ender i spampost.

 

Aflysning/fortrydelse

Deltageren kan omkostningsfrit aflyse deltagelse i kursus indtil 3 uger før kursusstart. Derefter og indtil 7 dage før kursusstart betales 50 % af kursusgebyret. Herefter betales fuldt kursusgebyr. Der kan ved specielle arrangementer være andre betingelser, disse vil altid tydeligt fremgå ved tilmelding.

Enhver aflysning skal ske skriftligt på mailadressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ved elektronisk framelding på kurset.

Lekon Rådgivning ApS udsender mødebrev/aflysning til deltagere via mail forud for kurset. 

 

E-learning kurser

Tilmelding er bindende og kan ikke fortrydes uanset om kurset er påbegyndt eller ej. Adgangsoplysninger er personlige og gælder kun for 1 person. Kursisten får ved tilmelding adgang til kursusmaterialet i tre måneder.

Ved glemt adgangskode kan den nulstilles via eakademi.plan2learn.dk.

Kursusbevis kan udskrives ved kursets beståelse og downloades via eakademi.plan2learn.dk. Kursusbeviset sendes også pr. mail til den ved oprettelse angivne mailadresse.

Yderligere kursusadministration på kundens forespørgsel kan pålægges gebyr – i disse tilfælde vil kunden altid blive oplyst om dette forinden.

 

Databehandleraftale vedrørende benyttelse af Ledoc

Bilag til aftale om Ledoc System (forkortet Ledoc)

Der indgås hermed følgende databehandleraftale "Aftalen" mellem "Kunden" (den juridiske enhed der har indgået aftale om Ledoc) og Lekon Rådgivning ApS, CVR nr.: 29833230, Penselstrøget 30, 4000 Roskilde ("Leverandøren"), der samlet benævnes "Parterne" og separat en "Part".

Denne databehandleraftale er et bilag til den mellem Parterne indgåede Aftale om Ledoc og udgør en integreret del deraf.

Kunden gøres pr. 24/05-2018 opmærksom på dette tillæg til aftalen via den af kunden oplyste mailadresse, hvorefter databehandleraftalen anses som en integreret og accepteret del af aftalen.

Ved brug af programmet Ledoc vil Kunden (den dataansvarlige) være ansvarlig for sine personoplysninger i Ledoc. Lekon Rådgivning ApS er ejer og ansvarlig for drift og udvikling af Ledoc og er derfor Databehandler.

1) Aftalens omfang og definitioner

 1. Leverandøren er databehandler for Kunden, idet Leverandøren varetager de i Appendiks 1 beskrevne databehandlingsopgaver for Kunden
 2. De personoplysninger, der behandles af Leverandøren, formålene med behandlingen, kategorierne af personoplysninger og kategorierne af registrerede personer, er anført i Appendiks 1
 3. Aftalen regulerer alene den behandling af personoplysninger, som Leverandøren foretager for Kunden
 4. Ved "personoplysning" forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person, jf. artikel 4(1) i Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 ("Persondataforordningen")

2) Behandling af personoplysninger

 1. Leverandøren behandler alene personoplysninger efter instruks fra Kunden
 2. Instruks: Leverandøren er instrueret i alene at behandle personoplysningerne med det formål at varetage de i Appendiks 1 fastsatte databehandlingsopgaver. Leverandøren må ikke behandle eller anvende personoplysningerne til andre formål end angivet i instruksen, herunder overføre personoplysningerne til et tredjeland eller en international organisation, medmindre Leverandøren er forpligtet hertil efter EU-retten eller lovgivningen i en medlemsstat, som Leverandøren er underlagt. I givet fald skal Leverandøren skriftligt underrette Kunden om denne juridiske forpligtelse, forinden behandlingen påbegyndes, medmindre pågældende lovgivning på baggrund af vigtige samfundsinteresser forbyder en sådan underretning
 3. Hvis Leverandøren skønner, at en instruktion fra Kunden er i strid med Persondataforordningen, databeskyttelseslovgivningen i anden EU-ret eller i lovgivningen i en medlemsstat, skal Leverandøren skriftligt orientere Kunden herom
 4. Kunden garanterer over for Leverandøren for, at denne har fornøden ret til at behandle personoplysninger omfattet af Aftalen og til at lade Leverandøren behandle disse personoplysninger på vegne af sig, herunder men ikke begrænset til ved indsamling af relevante samtykker
 5. Kunden har ansvaret for nøjagtigheden, integriteten og lovligheden af personoplysninger, som registreres i Ledoc. Samt ansvaret for ikke at registrere følsomme oplysninger, medmindre andet er noteret i Appendiks A

3) Krav til Leverandøren

 1. Leverandøren skal behandle personoplysninger i overensstemmelse med gældende dansk persondatalovgivning, herunder Persondataforordningen, når denne træder i kraft
 2. Leverandøren skal sikre, at de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysningerne, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt
 3. Leverandøren skal sikre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, således at de behandlede personoplysninger I.) ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller ændres, II.) ikke videregives eller gøres tilgængelige uden autorisation, eller III.) ikke i øvrigt behandles i strid med lovgivningen, herunder Persondataforordningen
 4. Leverandøren skal endvidere overholde de lovgivningsmæssige krav til sikkerhedsforanstaltninger, som direkte forpligter Leverandøren, herunder kravene til sikkerhedsforanstaltninger i det land, hvor Leverandøren er etableret, eller i det land, hvor databehandlingen finder sted
 5. Fastsættelsen af de passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger skal ske under hensyntagen til I.) det aktuelle tekniske niveau, IV.) omkostningerne ved implementeringen, samt V.) behandlingens karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder 
 6. Leverandøren skal på Kundens anmodning give Kunden alle nødvendige oplysninger til, at denne kan påse, at Leverandørens forpligtelser i henhold til Aftalen overholdes, herunder at de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.
 7. Kunden har ret til for egen regning at udpege en uafhængig ekspert, som skal have adgang til de dele af Leverandørens fysiske faciliteter, hvor behandling af personoplysninger finder sted, samt modtage de nødvendige informationer til udførelsen af undersøgelsen af, hvorvidt Leverandøren har gennemført de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Kundens uafhængige ekspert kan ikke opnå adgang til oplysninger om Leverandørens generelle omkostningsstruktur eller til oplysninger, der vedrører andre af Leverandørens kunder. Eksperten skal på Leverandørens anmodning underskrive en sædvanlig fortrolighedserklæring og skal under alle omstændigheder behandle enhver information indhentet hos eller modtaget fra Leverandøren fortroligt, og må alene dele informationen med Kunden. Kunden må ikke viderebringe informationen eller benytte informationen til andre formål end at vurdere hvor vidt, Leverandøren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
 8. Leverandøren skal uden unødig forsinkelse efter at være blevet opmærksom herpå, skriftligt orientere Kunden om: I.) enhver anmodning fra en myndighed om videregivelse af personoplysninger omfattet af Aftalen, medmindre orientering af Kunden er forbudt i henhold til EU-retten eller lovgivningen i en stat, som Leverandøren er underlagt, II.) enhver mistanke om, eller konstatering af, (a) brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet af Leverandøren i henhold til Aftalen, eller (b) enhver anden manglende overholdelse af Leverandørens forpligtelser efter punkt 3.3 og 3.4, eller III.) enhver anmodning om indsigt i personaleoplysningerne modtaget direkte fra den registrerede eller fra tredjemand  
 9. Leverandøren skal assistere Kunden med håndteringen af enhver anmodning fra en registreret i henhold til kapitel III i Persondataforordningen, herunder anmodning om indsigt, berigtigelse, blokering eller sletning.
 10. Leverandøren skal assistere Kunden med at sikre overholdelse af Kundens forpligtelser i medfør af artikel 32-36 i Persondataforordningen, samt øvrige forpligtelser, der måtte påhvile Kunden efter EU-retten eller lovgivningen i en medlemsstat, hvor Leverandørens assistance er forudsat, dog alene i det omfang Leverandørens assistance er nødvendig for, at Kunden kan overholde sine forpligtelser. Dette omfatter blandt andet, på anmodning at give Kunden alle nødvendige oplysninger om en hændelse omfattet af punkt 3.9 (ii), samt alle nødvendige oplysninger til brug for en konsekvensanalyse i medfør af artikel 35-36 i Persondataforordningen i det omfang, Leverandøren har adgang til sådan information.
 11. I Appendiks 1 har Leverandøren oplyst den fysiske placering af servere, servicecentre mv. som indgår i udførelsen af databehandlingen. Leverandøren forpligter sig til at give skriftligt varsel til Kunden forud for ændringer af den fysiske placering. Dette kræver ikke en formel ændring af Appendiks 1, forudgående skriftlig meddelelse er tilstrækkelig.
 12. Kunden honorerer Leverandøren særskilt og efter medgået tid og materiale for at håndtere forespørgsler og opgaver i henhold til Aftalens pkt. 3.6, 3.8, 3.9 (i) og (iii), 3.10, 3.11, 7.4 og 7.5. Honoreringen fastsættes efter Leverandørens til enhver tid gældende timepris.

4) Underdatabehandlere

 1. Leverandøren må gøre brug af underdatabehandlere. På tidspunktet for indgåelsen af Aftalen anvender Leverandøren de i Appendiks 2 anførte underdatabehandlere. Leverandøren skal skriftligt underrette Kunden om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af underdatabehandlere senest 2 måneder inden ændringen træder i kraft, hvorefter Kunden inden 2 uger fra afgivelsen af meddelelsen om ændringen uden begrundelse kan nægte brugen af den nye underdatabehandler, i hvilket tilfælde Leverandøren er berettiget til at opsige alle aftaler med Kunden, i henhold til hvilke Leverandøren behandler personoplysninger for Kunden, med 1 måneds varsel. Ved ophør af brugen af en underdatabehandler, skal Leverandøren give Kunden skriftlig meddelelse herom.
 2. Leverandøren skal forinden brug af en underdatabehandler indgå en skriftlig aftale med underdatabehandleren, hvori underdatabehandleren som minimum pålægges forpligtelser svarende til de, som Leverandøren har påtaget sig ved Aftalen, herunder pligten til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af, at behandlingen opfylder kravene i Persondataforordningen.
 3. Kunden har ret til at få udleveret en kopi af de dele af Leverandørens aftale med en underdatabehandler, som vedrører databeskyttelsesforpligtelser, som er obligatoriske i henhold til punkt 4.2. Leverandøren hæfter over for Kunden for underdatabehandlerens opfyldelse af sine databeskyttelsesforpligtelser. Det forhold, at Kunden har meddelt samtykke til Leverandørens aftaleindgåelse med en underdatabehandler er uden præjudice for Leverandørens pligt til at efterleve Aftalen.

5) Fortrolighed

 1. Leverandøren skal holde personoplysningerne fortrolige.
 2. Leverandøren må ikke formidle personoplysningerne til tredjemand eller tage kopi af personoplysningerne, medmindre dette er nødvendigt til varetagelse af Leverandørens forpligtelser over for Kunden, forudsat at den, til hvem personoplysningerne overlades, er bekendt med oplysningernes fortrolige karakter og har indvilget i at holde personoplysningerne fortrolige i overensstemmelse med Aftalen, eller dette følger af en lovbestemt pligt for Leverandøren.
 3. Leverandøren skal begrænse adgangen til personoplysningerne til de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt at have adgang til personoplysninger for at kunne opfylde Leverandørens forpligtelser over for Kunden.
 4. Leverandørens forpligtelser efter nærværende punkt 5 består uden tidsbegrænsning, og uanset om Parternes samarbejde i øvrigt måtte være ophørt.
 5. Kunden skal behandle fortrolige oplysninger, som modtages fra Leverandøren, fortroligt, og må ikke uberettiget udnytte eller videregive de fortrolige oplysninger.

6) Ændringer og overdragelser

 1. Aftalen kan ændres i henhold til Aftalen om Ledocs bestemmelser om ændringer. Ændringer vil blive oplyst til Kunden via den af Kunden angivne mailadresse – opdaterede vilkår vil til enhver tid fremgå af handelsbetingelserne på www.ledocsystem.dk
 2. Leverandøren kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen uden Kundens samtykke, forudsat at den, til hvem rettigheder og/eller pligter overdrages, forpligtes til at behandle personoplysninger i overensstemmelse med de krav, der gælder for Leverandøren, i henhold til Aftalen.

7) Varighed og ophør af Aftalen

 1. Aftalen træder i kraft på samme tidspunkt, som Aftalen om Ledoc og er gældende indtil Aftalen om Ledoc ophører.
 2. Hver Part kan opsige Aftalen efter samme vilkår, som er gældende Aftalen om Ledoc.
 3. Uanset Aftalens formelle aftaleperiode skal Aftalen vedblive at gælde, så længe Leverandøren behandler personoplysninger for Kunden, som Kunden er dataansvarlig for, dog alene for de personoplysninger som til enhver tid behandles for Kunden af Leverandøren.
 4. I tilfælde af ophør af Aftalen er Leverandøren forpligtet til efter anmodning loyalt at medvirke til, at databehandlingen overgår til en anden leverandør eller tilbageføres til Kunden.
  Kunden er selv ansvarlig for eksport af data fra Ledoc.
 5. Leverandøren skal efter anmodning fra Kunden slette personoplysninger –som Leverandøren behandler og/eller har behandlet for Kunden. I forbindelse med ophør af aftalen om Ledoc vil data blive opbevare i 3 år fra udløb af aftalen, inden disse slettes. Sletning af data sker medmindre EU-retten eller lovgivningen i en medlemsstat foreskriver opbevaring af personoplysningerne.

8) Meddelelser

 1. I det tilfælde en Part i henhold til Aftalen skal afgive skriftlig meddelelse til den anden Part, kan denne pligt opfyldes ved at afsende en e-mail til den anden Parts senest oplyste mailadresse. Leverandøren kan ligeledes opfylde sin pligt til at afgive skriftlig meddelelse ved at udsende nyheder direkte i systemet, som kunden har fået tildelt en licens til at benytte i henhold til Aftalen om Ledoc.

9) Forrang

 1. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i Aftalen og bestemmelserne i andre skriftlige eller mundtlige aftaler indgået mellem Parterne, skal bestemmelserne i Aftalen have forrang.

 

APPENDIKS 1

Dette Appendiks indeholder blandt andet Kundens instruks til Leverandøren i forbindelse med Leverandørens databehandling for Kunden og er en integreret del af Aftalen.

Instruks og beskrivelse af behandlingen af personoplysninger i Ledoc

Formål og karakteren af databehandlingen

Formålet med at lade Leverandøren foretage databehandlingen er at lade Kunden anvende Ledoc, der er et IT-system, drevet af Leverandøren, som Kunden tilgår via internettet via web-browser eller applikation til smartphone/tablets. Ledoc hjælper med at håndtere Kundens Kvalitetsledelsessystem herunder medarbejdere og leverandører med tilhørende vurderinger, registreringer og dokumenter.

Kategorier af registrerede personer

 1. Kundens potentielle medarbejdere hvis kunden indtaster information om disse i Ledoc.
 2. Kundens nuværende medarbejdere hvis kunden indtaster information om disse i Ledoc.
 3. Kundens fratrådte medarbejdere hvis kunden indtaster information om disse i Ledoc.
 4. Kundens potentielle leverandører hvis kunden indtaster information om disse i Ledoc.
 5. Kundens nuværende leverandører hvis kunden indtaster information om disse i Ledoc.
 6. Kundens tidligere leverandører hvis kunden indtaster information om disse i Ledoc.
 7. Kundens nuværende arbejdsadresser hvis kunden indtaster information om disse i Ledoc.
 8. Kundens tidligere arbejdsadresser hvis kunden indtaster information om disse i Ledoc.

Kategorier af personoplysninger

For de ovenfor nævnte personkategorier, behandles navn, adresse, og ansættelsesdato. Derudover behandles oplysninger vedrørende de registreredes forhold, som Kunden registrerer om de registrerede i Ledoc. For optimal udnyttelse af LEDOC registreres altid e-mailadresse og mobiltelefonnummer.

Særlige kategorier af personoplysninger

Afhængig af krav til uddannelsesbeviser, eksamensbeviser, kursusbeviser m.v. kan der være anført CPR.-nummer på den registrerede. Disse oplysninger vil fremgå af dokumenter uploadet til medarbejderen i Ledoc, hvortil adgang skal tildeles specifikt til enkeltpersoner.

Lokation(er), inklusive angivelse af land for behandlingen

Server benyttet indtil august 2018: Eisenbergerstr. 13, 58708 Menden, Tyskland

Server benyttet efter august 2018: Smedeland 32, 2600 Glostrup, Danmark

Videregivelse af data

Leverandøren videregiver ikke persondata på vegne af Kunden, medmindre Kunden skriftligt og udtrykkelig retter anmodning herom – anmodningen skal indeholde omfang af data, formidlingsform samt modtager af oplysningerne.

 

APPENDIKS 2

Brug af underdatabehandlere

Leverandøren samarbejder med:

Chisw Development Ltd.

Valter Gkropious, 21, Konni Business Center, Flat/Office 1,

3026 Limassol, Cyprus

Company ID: HE372271

 

Sentia Danmark A/S

Smedeland 32

2600 Glostrup

CVR: 1000 8123

  

Se endvidere den til enhver tid opdaterede liste på www.ledocsystem.dk

LEDOC SYSTEM

Ledoc er et online system, der skaber overblik over din virksomheds samlede kvalitetsledelse herunder dine dokumenter, medarbejderkompetencer, udstyr, status på opgaver, leverandører m.v.