TV-overvågningsanlæg

Vi hjælper dig frem til certificering på TVO-området.

TV-OVERVÅGNINGSANLÆG (TVO)

VIL DU OGSÅ CERTIFICERES INDEN FOR TVO, SÅ DU KAN TILBYDE DINE KUNDER TV-OVERVÅGNINGSANLÆG, DER LEVER OP TIL KVALITETSKRAVENE?

Hos Lekon gør vi certificeringsprocessen enkel. Vi hjælper dig med at implementere ISO 9001 fra bunden eller opgradere dit nuværende KLS, så din virksomhed opfylder kravene på området.

John Warni Hansen

Kvalitetskonsulent

Indhold

HVAD ER ET TVO-ANLÆG?

Et TVO-anlæg består af kameraer, der kan optage video eller tage billeder af de områder, man ønsker overvåget.

Anlægget har til formål at overvåge, registrere og gøre det muligt at identificere personer eller køretøjer, der opholder sig i det overvågede område. De lagrede billeder og videosekvenser kan desuden bruges som dokumentation i forbindelse med kriminelle handlinger eller andre aktiviteter.

DIT UDBYTTE VED EN TVO-CERTIFICERING

Effektiviseret din virksomhed

Med et kvalitetsledelsessystem (ISO 9001) er du sikret effektivisering og overblik over hele din virksomhed

nYE FORRETNINGSMULIGHEDER

Certificeringen fungerer som et kvalitetsbevis, og mange kunder stiller krav til, at deres TVO-leverandør er certificeret​

Forspring til ikke-certificerede konkurrenter

Som certificeret virksomhed vil du få et stort forspring til ikke-certificerede konkurrenter på markedet

SÅDAN HJÆLPER VI DIN VIRKSOMHED FREM TIL TVO-CERTIFICERING

Vi udarbejder et kvalitetsledelsessystem (ISO 9001) hjælper vi dig gennem hele processen; fra systemimplementering til certificering. Vores hyppigst anvendte arbejdsmetode følger nedenstående arbejdsgang:

1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, instruktioner og skemaer

3. Aflevering af system

Gennemgang af system og undervisning i brug

5. Audit af system

Vi sikrer at systemet er korrekt implementeret og udarbejder en handlingsplan på baggrund af auditen

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

Håndbog og procedurer

4. Systemgodkendelse

Vi hjælper med ansøgningen og sender systemet til godkendelse

1. Kortlægning af din virksomhed

Indhentning af data, arbejdsgange, instruktioner og skemaer

2. Udarbejdelse af systemdokumenter

Håndbog og procedurer

3. Aflevering af system

Gennemgang af system og undervisning i brug

4. systemgodkendelse

Vi hjælper med ansøgningen og sender systemet til godkendelse

5. Audit af system

Vi sikrer at systemet er korrekt implementeret og udarbejder en handlingsplan på baggrund af auditen

FAQ

Få nemt og hurtigt svar på hyppigt stillede spørgsmål vedrørende TVO-certificering.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål eller har du brug for hjælp, er vi altid klar til at hjælpe dig.

Kontakt

Tlf: +45 46 76 71 11

Mail: Lekon@Lekon.dk

Åbningstider: Man-Fre 08:00 - 16:00

Når din virksomhed vil TVO-certificeres, skal virksomheden have implementeret et kvalitetsledelsessystem (ISO 9001). Derudover skal følgende krav opfyldes:  

 • Virksomheden skal stille både medarbejdere og dokumentation til rådighed, i forbindelse med at certificeringsorganet udfører audits
 • Virksomheden skal være CVR-registreret eller være registreret i lignende registre i de øvrige EU/EØS-lande og have fast driftssted inden for EU eller EØS
 • Virksomheden må ikke være under henholdsvis rekonstruktion eller konkursbehandling, ligesom der ikke må være søgt om frivillig kreditorordning
 • Virksomheden skal holde certificeringsorganet underrettet om, hvem der tegner virksomheden juridisk i henhold til denne kravspecifikation
 • Al kommunikation virksomheden, kunder og certificeringsorganer imellem skal kunne foregå på dansk
 • Signaler af alle typer fra TVO-anlægget via et AIA-anlæg, eller hvor TVO-anlægget fungerer som en integreret del af et AIA-anlæg, som er udført i henhold til denne kravspecifikation, skal overføres til en af Rigspolitiet godkendt kontrolcentral
 • Virksomheden har ansvaret for, at relevante medarbejdere opfylder uddannelseskravene beskrevet herunder

Med henblik på at sikre at virksomheden har de rette kompetencer i forbindelse med salg, projektering, installation og servicering af TVO-anlæg, skal der i virksomheden være fastansat minimum én medarbejder, der arbejder mindst 30 timer om ugen i den pågældende virksomhed, og som afhængigt af ansvarsområde har bestået en af følgende, eller tilsvarende, uddannelse/kurser:

Sælger:

 • Sikkerhedsbranchen: TVO-sælger
 • AMU-kursus: TVO projektering (47557)

Montør:

 • Sikkerhedsbranchen: TVO-montør
 • AMU-kursus: TVO grundlæggende (46988)

Tekniker:

 • Sikkerhedsbranchen: TVO-tekniker
 • AMU-kursus: TVO netværksbaseret (46989)

Projektansvarlig:

 • Sikkerhedsbranchen: TVO-projektering
 • AMU-kursus: TVO projektering (47557)

Ud over ovenstående skal følgende overholdes:

 • Hvis der opstår afvigelser vedrørende medarbejderkvalifikationer, skal virksomheden reetablere kompetencerne inden for seks måneder
 • Medarbejdere, der installerer, programmerer og idriftsætter TVO-anlæg, skal opfylde kravene beskrevet i punkt a og b
 • Virksomheden skal sikre, at de ansatte sælgere af TVO-anlæg har dokumenteret kendskab til TVO-anlæg og de krav, der fremgår af kravspecifikationerne på området
 • De medarbejdere, der foretager installation af eller service på TKO-anlæg, skal hvert år gennemgå 15 timers brancherelevant efteruddannelse inden for et eller flere af de fagområder, virksomheden er certificeret inden for
 • Alle ansatte i TKO-virksomheden, der sælger, projekterer, installerer eller servicerer TKO-anlæg, samt administrativt personale med adgang til følsomme kundedata og koder eller lign., skal kunne fremvise en straffeattest, der er højest et år gammel og uden tilføjelser, der begrunder fare for misbrug af stillingen
Læs hvordan vi i Lekon arbejder med verdensmål

Ønsker din virksomhed at bidrage til FN's 17 verdensmål?

– eller gør I det allerede uden at tænke nærmere over det? 

Din virksomheds kvalitetsledelsessystem er et oplagt værktøj til at sikre en bæredygtig udvikling.

Er du nysgerrig på, hvordan verdensmålene kan sættes i spil i din virksomhed?